ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ "ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß" ÓÑÒÜ-ÀËÄÀÍÑÊÎÃÎ ÓËÓÑÀ www.uuobor.narod.ru                                                Ссылки на образовательные сайты
ГлавнаяШколыДОУУДОЦИТПроги

 

 

 

   История улуса

 

   Управление образования

 

   Телефонный справочник

 

   Нормативные документы

 

   Планы

 

   ЕГЭ

 

   КПМО

 

   Фотогалерея

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ САЙТ

Вы попали на страницу управления образования

МÊУ "Управление образования"

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Администрация
     Инспекторский отдел
     Воспитательный отдел
     Методический отдел
     Ýêîíîìè÷åñêèé îòäåë
     Дошкольный отдел
     Финансовый отдел
    
 
 
 
 

Ñ÷åò÷èê ïîñåùåíèé

 

678350 Республика Саха (Якутия), МР "Усть-Алданский улус (район)", с.Борогонцы, ул. Героя Егорова, 8, тел/факс 8-261-41-408, e-mail: uuobor@bor.sakha.ru

 
Hosted by uCoz